اپل

نام خودرو : آسترا

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : اطلاعاتی موجود نیست

 نام خودرو : وکترا

ظرفیت باتری : 80 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : اطلاعاتی موجود نیست

نام خودرو : امگا

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : اطلاعاتی موجود نیست

نام خودرو : کورسا

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : اطلاعاتی موجود نیست