تویوتا

نام خودرو : کرولا

ظرفیت باتری : 45 آمپر

ظرفیت جایگزین : 35 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : راو4

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودروکمری

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : پرادو

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : هایس

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : هایلوکس

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودروپریوس

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : CHR

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : آریون

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : 35 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : اف جی کروز

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین :  با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرویاریس

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین :  با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : لندکروز

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین :  با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت