جک

نام خودرو :جی  5 J

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : اس 5 S

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : جی 5 G

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : اس 3 S

ظرفیت باتری : 55 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت