رنو

نام خودرو : کوئلوس

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : مگان

ظرفیت باتری : 74 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : کپچر

ظرفیت باتری : 74 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : سیمبل

ظرفیت باتری : 74 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : رنو 5

ظرفیت باتری : 55 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 

 نام خودرو : اسکالا

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : لاگونا

ظرفیت باتری : 100 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : لتیتود

ظرفیت باتری : 100 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : تالیسمان

ظرفیت باتری : 74 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : داستر

ظرفیت باتری : 74 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت