سانگ یانگ

نام خودرو : تیوولی

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 66 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : کوراندو

ظرفیت باتری : 90 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : اکتیون

ظرفیت باتری : 90 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : چیرمن

ظرفیت باتری : 100 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : ردیوس

ظرفیت باتری : 90 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : رکستون

ظرفیت باتری : 90 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : کایرون

ظرفیت باتری : 90 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : موسو

ظرفیت باتری : 90 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت