سایپا

نام خودرو : پراید 

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 55-60 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

 نام خودرو : تیبا 

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 55-60 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : ساینا

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 55-60 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : آریو

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : ندارد

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه بلند قطب چپ

نام خودرو : کوئیک 

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 55-60 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ

نام خودرو : پراید 151 

ظرفیت باتری : 50 آمپر

ظرفیت جایگزین : 55-60 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

چینش قطب ها : پایه کوتاه قطب چپ