سوزوکی

نام خودرو : ویتارا

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : 80 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودروکیزاشی

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : با نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت