هیوندای

نام خودرو : i20 

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : 45-62 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : النترا 

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : 55-62 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : سوناتا

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : جنسیس

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین :80 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : آزرا 

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : ورنا

ظرفیت باتری : 55 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : توسان

ظرفیت باتری : 70 آمپر

ظرفیت جایگزین : 66-74 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : ولستر

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : اکسنت

ظرفیت باتری : 55 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

 نام خودرو : آوانته

ظرفیت باتری : 60 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : سنتیال

ظرفیت باتری : 100 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : سانتافه

ظرفیت باتری :68 آمپر

ظرفیت جایگزین :70 آمپر

ولتاژ باتری : 12 ولت

نام خودرو : وراکروز ix55

ظرفیت باتری :70 آمپر

ظرفیت جایگزین : نیاز به نظر کارشناس

ولتاژ باتری : 12 ولت